Jūs esat šeitSaraksts: 

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par iedzīvotāju ienākuma nodokliLATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI


Nr.

Nosaukums

899

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

969

Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi

677

Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem

676

Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai

336

Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

337

Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

138

Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

304

Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa

28

Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā un patentmaksas apmērs

568

Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību

780

Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu

188

Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā

178

Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi

1047

Kārtība, kādā licencēta sabiedrība, kas nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem, vai šādu sabiedrību veidota apvienība elektroniski sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam

785

Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā

390

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem

166

Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai