Jūs esat šeitSaraksts: 

Biežāk uzdotie jautājumi

1.       Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie un neapliekamie ienākumi

 • Fiziskā persona pārdevusi savu personisko mantu (gleznu) juridiskajai personai. Vai šādā gadījumā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli? Kādus pārskatus iesniedz VID?

-          Ar nodokli neapliek ienākumu no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzētām kustamām lietām) atsavināšanas. Pārdodot juridiskajai personai, fiz.persona iesniedz pircējam izziņu, ka šīs lietas pārdošana nav saistīta ar saimniecisko darbību. Ienākuma izmaksātājs – komersants –, izmaksājot fiziskajai personai ar nodokli neapliekamus ienākumus, līdz pēctaksācijas gada 1. februārim iesniedz VID paziņojumu (MK 25.08.2008. noteikumu Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem” 2.pielikumu), tajā norādot, ka izmaksāti ienākumi no personiskā īpašuma atsavināšanas (kods 3005). Savukārt fiziskā persona deklarē neapliekamos ienākumus, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ja saņemto neapliekamo ienākumu kopējā summa pārsniedz 4000 euro, norādot šos neapliekamos ienākumus D1 pielikumā.

 • Vai no Lauku atbalsta dienesta 2014. gadā saņemtās subsīdijas ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli?

-          Laika periodā no 2013. gada līdz 2023. gadam saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, ir atbrīvotas no aplikšanas ar IIN.

 • Vai jāmaksā IIN, laimējot naudas līdzekļus 500 euro apmērā?

-          Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli aplikti izložu un azartspēļu laimesti, ja tie taksācijas gada laikā nepārsniedz 3000 euro.

 • Vai jūrnieka saņemtā alga ir ar IIN apliekams ienākums? Kā aprēķina nodokli, ja Latvijas komercsabiedrība izmaksā atlīdzību par darbu uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojama kuģa?

-          Algas nodokļa objekts ir ienākumu daļa, ko saņem jūrnieks, kurš nodarbināts uz starptautiskajos pārvadājumos izmantojama kuģa, šādā apmērā:
1) virsniekam – 2,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2018.gadā – 1075 euro);
2) pārējam personālam – 1,5 mēnešu minimālo darba algu apmērā (2018.gadā – 645 euro).
2018. gadā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.
Nodokli ietur un iemaksā budžetā darba devējs – Latvijas sabiedrība, kas nodarbina fizisko personu un izmaksā atlīdzību.
Virsnieks, kurš nodarbināts uz starptautiskajos pārvadājumos izmantota kuģa, algas nodokli maksā no 1075 euro mēnesī, savukārt pārējais personāls – no 645 euro mēnesī, piemērojot 20% nodokļa likmi, ja algas nodokļu grāmatiņa pie darba devēja, vai 23% nodokļa likmi, ja algas nodokļu grāmatiņa nav pie darba devēja.

 • Vai no pabalsta, kuru darba devējs izmaksā bērna piedzimšanas gadījumā, jāmaksā IIN?

-          Pabalsts, kuru darba devējs izmaksā bērna piedzimšanas gadījumā, ir ienākums, par kuru maksā algas nodokli.

 • Vai atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu apliek ar IIN?

-          Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu neapliek ar IIN.

 • Vai no kompensācijām, kuras izmaksā bijušajiem darbiniekiem par konkurences ierobežojumu ievērošanu, ietur algas nodokli?

-          No kompensācijas, ko izmaksā bijušajam darbiniekam par konkurences ierobežojumu ievērošanu, ietur algas nodokli kā no ienākuma, kas izmaksāts uz iepriekšējo darba attiecību pamata.

 • Vai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek saņemtu dāvanu 5000 euro apmērā, kas izlietota zobu protezēšanai?

-          Dāvanu 5000 euro vērtībā, kas saņemta no fiziskās personas bezskaidras naudas norēķinu veidā, neapliek ar IIN, ja tās izlietošanu dāvinājuma saņēmējs pamato ar:

1)  ārsta nosūtījumu vai atzinumu, kas apliecina ārstniecības nepieciešamību;

2)  attaisnojuma dokumentu, kas apliecina dāvinājuma summas izlietošanu ārstniecībai divu gadu laikā no dāvinājuma saņemšanas dienas.

 • Vai pēc dzīvības apdrošināšanas līguma (ar uzkrājumu) termiņa beigām izmaksātā atlīdzība ir apliekama ar IIN?

-          Ienākumi no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu veido fiziskās personas ienākumu, no kura IIN ietur ienākuma izmaksātājs. Ar nodokli apliek pozitīvo starpību starp aprēķināto apdrošināšanas atlīdzību un visām apdrošināšanas prēmijām.

 • Vai fiziskās personas ienākums, kas iegūts, pārdodot šķeldošanai zarus, kuri iegūti, attīrot īpašumā esošās lauksaimniecības zemes no krūmiem, ir apliekams ar IIN?

-          Ja minēto ienākumu fiziskajai personai izmaksā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, IIN aprēķina un ietur ienākuma izmaksātājs. Ja ienākumu izmaksā fiziskā persona, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, IIN rezumējošā kārtībā, iesniedzot GID, aprēķina un nomaksā pati fiziskā persona (ienākuma guvējs).

 • Vai kompensācija par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizēta nama īrniekam ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli?

-   Ar IIN neapliek kompensāciju par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizēta vai likumīgajam īpašniekam atdota nama īrniekam, kurš attiecīgajā namā dzīvojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai likumīgajam īpašniekam (viņa mantiniekam).

 

 

2.       Ārvalstīs gūtie ienākumi, rezidences statusa noteikšana

 • Vai Latvijas rezidents kļūs par nerezidentu 184. dienā pēc izbraukšanas darbā uz ārvalsti?

-          Ja persona, kurai Latvijā ir deklarētā dzīvesvieta, uz ārvalsti dodas, tikai lai strādātu, šī persona tiks uzskatīta par Latvijas rezidentu Latvijas nodokļu normatīvo aktu piemērošanai arī tad, ja darbs ārvalstī būs ilgāks par 183 dienām.

 

3.       Attaisnotie izdevumi

 • Ja veikti tikai apdrošināšanas maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu), vai minētie maksājumi, iekļaujot tos gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus, nevar pārsniegt 20% vai 10% no gada ienākuma?

-          Maksātāja paša veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi (ar līdzekļu uzkrāšanu), nevar pārsniegt 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.

 • Vai gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par izglītību var iekļaut izdevumus par mācībām autoskolā?

-          Lai noteiktu, vai izdevumus par mācībām autoskolā var iekļaut gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus par izglītību, katru konkrēto gadījumu vērtē atsevišķi, vai šie izdevumi ir saistīti ar nodokļa maksātāja darba vai profesionālajām vajadzībām – apmācību darbā vai profesijā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai – un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.

 • Vai mācību maksu par bērna studijām Londonā vai ASV var iekļaut attaisnotajos izdevumos?

-          Attaisnotajos izdevumos iekļauj izdevumus par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, izdevumus par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī ES dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs, savukārt izdevumus par bērna augstākās izglītības iegūšanu ASV – neiekļauj attaisnotajos izdevumos.

 

 

4.       Atvieglojumi un neapliekamais minimums

 • Vai laulātais, kurš ir darba ņēmējs, bet atrodas dekrēta atvaļinājumā, skaitās kā nestrādājošais? Gadījumā, ja skaitās, tad no kura datuma? No bērna piedzimšanas datuma vai no datuma, kad sākas bērnu kopšanas atvaļinājums?

-          Par apgādībā esošu nestrādājošu laulāto uzskata personu, kura nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju), nav reģistrējusies komercreģistrā kā individuālais komersants vai VID kā saimnieciskās darbības veicēja, nav zemnieku saimniecības īpašnieks vai komercsabiedrības valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists, kā arī cita persona, kas ieņem amatu, kurš dod tiesības uz atlīdzību.

-          Par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku sieviete saņem maternitātes pabalstu, kas nav ar nodokli apliekams ienākums, tad, ja citu ienākumu nav, tad visā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā sieviete ir uzskatāmā par nestrādājošu. Nestrādājošu laulāto varēs ierakstīt vīram kā apgādājamo ar bērna dzimšanas dienu. Ja jau šobrīd nestrādājoša laulātā mājas audzina bērnu līdz trīs gadu vecumam, tad vīrs nestrādājošo laulāto var ierakstīt kā apgādājamo, kad viņai grūtniecības atvaļinājuma laikā būs darbnespējas lapa B.

 • Vai gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus, vai tajos iekļauj subsīdijas, kas izmaksātas kā atbalsts lauksaimniecībai?

-          Aprēķinot gada diferencēto neapliekamo minimumu, nodokļa maksātāja ienākumos netiek ieskaitīti ar nodokli neapliekamie ienākumi, kas minēti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā. Tā kā summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts  lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai līdz 2023.gadam, ir atbrīvotas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 94.punktu, nevis minētā likuma 9.pantu, tad tās tiek ņemtas vērā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķinā.

 • Nepilngadīgs bērns vasaras mēnešos gūst ienākumu no sēņošanas un ogošanas. Bērna gūtais ienākums mēnesī pārsniedz likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, t.i., 200 euro. Vai šajā gadījumā bērns var būt apgādībā?

-          Atvieglojumu par apgādībā esošu personu nepiemēro, ja apgādībā esošā persona patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru.

-          Ienākumu no sēņošanas un ogošanas līdz 3000 euro gadā ar nodokli neapliek. Tādējādi, ja bērna gūtais ienākums no sēņošanas un ogošanas nepārsniedz 3000 euro gadā, atvieglojumu par apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu piemēro par visu kalendāra gadu.

 • Kā pareizi piemērot VID prognozēto neapliekamo minimumu personai, kas saņem invaliditātes pensiju?

-          Ja darbinieks iesniedzis darbavietā algas nodokļa grāmatiņu un tajā ir atzīme par invaliditātes pensijas piešķiršanu, VID prognozēto neapliekamo minimumu nepiemēro, jo pensijas saņēmējam VID prognozēto neapliekamo ienākumu neaprēķina.  Darba devējs piemēro papildu atvieglojumu atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai.

Savukārt, ja darbinieka algas nodokļa grāmatiņā ir atzīme par invaliditātes grupu, bet nav atzīmes par pensijas piešķiršanu, tad tādā gadījumā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu un papildu atvieglojumu atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai.

 • Kā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu personai, kura saņem gan darba algu, gan pensiju, piemēram, invaliditātes pensiju?

-          VID prognozēto neapliekamo minimumu nepiemēro par to periodu, kad persona saņem pensiju. Tādējādi personai, kura visu gadu saņem gan pensiju, gan darba algu, piemēro tikai pensionāra neapliekamo minimumu, t.i., 250 eiro mēnesī jeb 3000 eiro gadā, un VID prognozēto neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja persona saņem invaliditātes pensiju, tad tiek piemērots pensionāra neapliekamais minimums un papildu atvieglojumi par invaliditāti.

 • Vai darba devējam jāpārrēķina IIN, ja darbinieks iesniedz paziņojumu par apgādībā esošu personu ar atpakaļejošu datumu?

-          Ja darbinieks iesniedz paziņojumu par apgādībā esošu personu, darba devējs IIN drīkst pārrēķināt tikai par taksācijas gadu.

 • Vai mātei, kas ir Latvijas rezidente, algas nodokļa grāmatiņā drīkst ierakstīt apgādībā bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Igaunijā pie tēva?

-          Bērna mātei algas nodokļa grāmatiņā var ierakstīt atvieglojumu par nepilngadīgu bērnu, ja iesniegts Igaunijas Republikas nodokļu administrācijas apliecinājums, ka pēc būtības analogus atvieglojumus Igaunijā neizmanto bērnu tēvs – Igaunijas Republikas rezidents.

 • Lai vīrs varētu paņemt apgādībā sievas bērnu no iepriekšējās laulības, vai bērnam obligāti ir jābūt reģistrētam sievas apgādībā?

-          Nodokļa atvieglojumu var piemērot par nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu. Tādējādi, lai vīrs varētu paņemt savā apgādībā nestrādājošas sievas bērnu no iepriekšējās laulības, sievai vispirms ir bērns jāuzliek savā apgādībā.

 

 

5.       Deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana, nodokļa maksāšanas kārtība un konti

 

 • Kādos termiņos iesniedzama kapitāla pieauguma deklarācija, ja ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas tiks gūts piecu gadu laikā?

-          Gūto ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas deklarē triju taksācijas periodu laikā, skaitot no gada, kurā noslēgts pārdošanas līgums. Trešajā taksācijas periodā (skaitot no dienas, kad noslēgts pārdošanas līgums) ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļauj atlikušo līgumā noteikto, bet nesaņemto summu neatkarīgi no tā, vai ienākums ir saņemts vai nav.

 

 

 

6.       Kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamais ienākums

 • Vai vienmēr ir jāmaksā algas nodoklis par kapitālsabiedrības valdes locekļiem?

-          Darba devējs IIN no valdes locekļu domājamās algas maksā, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru (2150 euro) un kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto mēneša darba algas apmēru (430 euro).

Savukārt tajā kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, darba devējs iedzīvotāju ienākuma nodokli no valdes locekļu domājamās algas nemaksā.

 • Vai jāmaksā IIN par valdes locekļiem, ja kapitālsabiedrība ir uzņēmumu grupas dalībniece, tajā nav darba ņēmēju un valdes locekļiem ir noslēgti pilnvarojuma līgumi bez atlīdzības?

-          Ja kapitālsabiedrības attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums pārsniedzis normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru (2150 euro) un nav bijis citu darbinieku, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algu (2018.gadā – par 430 euro), par valdes locekļiem maksā algas nodokli no minimālās algas.

Savukārt, ja vismaz viens valdes loceklis pilda pienākumus citā kapitālsabiedrībā, kas ir uzņēmumu grupas dalībniece (saskanā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta divdesmito daļu) un gūst atlīdzību, kas nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru (2150 euro), iedzīvotāju ienākuma nodokli no valdes locekļu domājamās algas nemaksā.

 • Vai pieļaujams nodokļa maksājums par nostrādātajām stundām, ja valdes loceklis neveic tik daudz darba pienākumu, par kuriem būtu jāmaksā kā par pilna laika darbu?

-          Kapitālsabiedrības valdes loceklis maksā nodokļus no minimālās algas.

 • Vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valdes loceklim jādeklarē arī domājamais ienākums un no tā aprēķinātie nodokļi?

-          Kapitālsabiedrības valdes loceklis aprēķināto ienākumu, ieturēto IIN un VSAOI deklarē gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā.

 • Vai par valdes locekļa domājamo ienākumu VIDā iesniedz paziņojumu?

-          Par kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamo ienākumu darba devējs iesniedz VID paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām ar ienākuma veida kodu 1018 par iepriekšējo taksācijas gadu līdz nākamā gada 1. februārim.

 • Vai kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš maksājis IIN no domājamās algas, ir tiesības saņemt nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, piemēram, izglītību un zobārstniecību?

-          Valdes locekļa domājamam ienākumam ir tiesības piemērot attaisnotos izdevumus, kā arī šo ienākumu iekļaut bruto darba samaksā, lai noteiktu 10% ierobežojumu dzīvības apdrošināšanas prēmiju un iemaksu privātajos pensiju fondos veikšanas gadījumā.

 • Vai valdes loceklis var piemērot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu personu domājamai algai?

-          Jā, kapitālsabiedrības valdes loceklim ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumus domājamam ienākumam, ja valdes locekļa algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta kapitālsabiedrībā.

 

 

7.       Nerezidentu gūtie ienākumi

 • Vai nerezidentam, saņemot dāvinājumu no personas – Latvijas rezidenta, jāmaksā IIN un jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

-          Nerezidentam, saņemot dāvinājumu no Latvijas rezidenta, nav jāmaksā IIN.

 • Fiziska persona – nerezidents – sniedz tirgus izpētes pakalpojumus Latvijā. Pakalpojumus saņem Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas noslēdzis ar nerezidentu uzņēmuma līgumu. Kāda nodokļa likme piemērojama nerezidenta gūtajam ienākumam?

-          Minētajā gadījumā nerezidenta ienākumu pielīdzina ienākumam no profesionālās darbības, tādējādi piemēro IIN 23% likmi.

 • Vai Latvijā reģistrētam uzņēmumam, izmaksājot nerezidentam dividendes, jāietur IIN?

-          Nerezidenta ar nodokli apliekamajā ienākumā neietver dividendes un dividendēm pielīdzināmu ienākumu, kā arī nosacītās dividendes, ja minētajām dividendēm uzņēmuma līmenī no peļņas daļas, no kuras tiek maksātas minētās dividendes, Latvijā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu.

Atbrīvojumu nepiemēro, ja uzņēmumu ienākuma nodoklis ir samaksāts saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”.

 • Vai nerezidents var atgūt ieturēto IIN situācijā, kad ienākuma izmaksātājs ir ieturējis nodokli, piemērojot 3% nodokļa likmi, izmaksājot nerezidentam ienākumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, bet īpašuma iegādes vērtība ir lielāka par pārdošanas cenu?

-          Nerezidentam ir tiesības aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma. Ja šādi aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā ienākumu izmaksātāja ieturētais nodoklis, nerezidentam ir tiesības atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Lai aprēķinātu nodokli no kapitāla pieauguma, ņemot vērā ienākuma izmaksātāja ieturēto nodokli, nerezidents, sākot ar pēctaksācijas gada 1. martu, iesniedz gan pārskata perioda deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, gan gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēto deklarāciju.

 

 

 

8.       Nodoklis no nekustamā īpašuma pārdošanas ienākuma

 • 2018. gada 15. janvārī pārdod nekustamo īpašumu, kuru veido lauksaimniecības zeme, ēka un mežs. Vai jāmaksā IIN, ja īpašums iegādāts 2012. gada decembrī un tajā nav bijusi deklarēta dzīvesvieta?

-          Ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar IIN, ja nekustamo īpašumu veido lauksaimniecības zeme, ēkas un mežs un šajā īpašumā nav bijusi deklarēta dzīvesvieta.

 • Vai 2018. gadā gūts ienākums no 1998. gadā zemesgrāmatā reģistrēta dzīvokļa pārdošanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja īpašumā visus šos gadus ir bijusi deklarēta dzīvesvieta?

-          Ienākumu no īpašuma pārdošanas, kas bijis personas īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem no dienas, kad īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, un bijis personas deklarētā dzīvesvieta 12 mēnešus pēdējo 60 mēnešu laikā līdz atsavināšanas līguma noslēgšanai, neapliek ar IIN.

 • Vai nekustamā īpašuma iegādes vērtībā drīkst iekļaut izdevumus – samaksu notāram par pirkuma līguma sastādīšanu?

-          Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā drīkst iekļaut izdevumus, kas saistīti ar tā iegūšanu – samaksu notāram, noformējot pirkuma līgumu.

 • Vai no saņemtās rokasnaudas, ko dzīvokļa pārdevējs saņēma pirms pārdošanas līguma noslēgšanas, maksā IIN kā no kapitāla pieauguma?

-          Saņemto rokasnaudu apliek ar IIN kā ienākumu no kapitāla pieauguma, kuram nepiemēro iegādes izdevumus.

 • Vai jāmaksā IIN, ja dāvinājumā no māsīcas saņemts dzīvoklis, kura vērtība ir 5000 euro?

-          Konkrētajā situācijā dāvinājumu vērtībā virs 1425 euro apliek ar IIN, jo dāvanas saņēmēju ar dāvinātāju nesaista radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

 • Kādu iegādes vērtību ņem vērā, ja zeme iegūta, atjaunojot īpašuma tiesības?

-          Ja nekustamais īpašums iegūts, atjaunojot īpašuma tiesības, par iegādes vērtību uzskata nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību pārdošanas gada 1. janvārī.

 • Kā noteikt nekustamā īpašuma iegādes vērtību, pārdodot nekustamo īpašumu, kurš iegūts mantojuma vai dāvinājuma ceļā?

-          Ja nekustamais īpašums iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā nekustamā īpašuma vērtību. Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā nekustamā īpašuma vērtību, kas nav lielāka par nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu.

 

9.       Paziņojumi, pāskati un darba devēja ziņojumi

 • Vai kapitālsabiedrībai jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā paziņojums, izmaksājot ienākumu individuālajam komersantam?

-          Par individuālajam komersantam izmaksātu ienākumu (gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu, gan neapliekamu) paziņojumu neiesniedz.

 • Vai paziņojumā par izmaksāto autoratlīdzību nerezidentam var norādīt tās juridiskās personas datus, kura pārstāv viņa intereses?

-          Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatos un apliecinājumā par nerezidenta taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR var norādīt tās juridiskās personas datus, kura pārstāv fiziskās personas intereses.

 • Kāds ienākums ir jānorāda paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ja veiktās izmaksas saņēmējs ir notārs, saimnieciskās darbības veicējs un PVN maksātājs, kurš izsniedza rēķinu par savu pakalpojumu?

-          Iesniedzot paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, ienākuma izmaksātājs norāda izmaksāto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu bez PVN.

 

 

10.   Saimnieciskās darbības ienākumi

 

 • Vai nomnieka papildus nomas maksai samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis pašvaldībai ir nekustamā īpašuma īpašnieka ienākums, par kuru maksā IIN?

-          Nomnieka papildus nomas maksai samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis un nomas maksa ir nekustamā īpašuma īpašnieka saimnieciskās darbības ieņēmums, no kura atskaita saimnieciskās darbības izdevumus (ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta). Šādi aprēķinātu ienākumu apliek ar IIN.

 • Vai fiksētā nodokļa maksātājs, kas nodarbojas ar lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, aprēķinot fiksētā nodokļa apmēru, var piemērot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktos neapliekamos 3000 euro?

-          Fiksētā nodokļa maksātājs nodokli 5% apmērā maksā no visiem saimnieciskas darbības ieņēmumiem, un neapliekamos 3000 euro nav tiesību piemērot.

 • Vai, noslēdzot uzņēmuma līgumu ar komercsabiedrību, jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam?

-          Fiziskā persona, kura noslēgusi uzņēmuma līgumu ar komercsabiedrību, var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja. Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus. Savukārt pakalpojuma saņēmēja komercsabiedrība no izmaksātās atlīdzības ietur IIN un VSAOI kā no algota darba ienākuma.

Ja fiziskā persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicēja VID pirms uzņēmuma līguma noslēgšanas, tā pati maksā IIN un VSAOI kā pašnodarbināta persona.

 • Vai fiziskajai personai jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai, ja fiziskā persona taksācijas gadā regulāri gūst ienākumus no metāllūžņu pārdošanas?

-          Fiziskās personas ienākuma gūšana no metāllūžņu pārdošanas nav kvalificējama kā saimnieciskā darbība, izņemot gadījumus, kad metāllūžņus pārdod individuālais komersants, kurš atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ir saņēmis licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā.

 • Vai komercsabiedrībai jāietur IIN 10% apmērā no visa izmaksātā ienākuma, ja fiziskajai personai izmaksā nekustamā īpašuma nomas maksu kopā ar nekustamā īpašuma nodokli?

-          Ienākuma izmaksātāja pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā no visas ienākuma izmaksas un iemaksāt to budžetā.

Tā kā nodokļa maksātājam ir tiesības izdevumos iekļaut nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu, fiziskā persona var samazināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

 • Fiziskā persona, gūstot ienākumus no piemājas saimniecības, sasniedz 3000 euro neapliekamo ienākuma slieksni. Cik ilgā laika posmā tai jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai?

-          Fiziskai personai ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc dienas, kad taksācijas gada ienākumi ir sasnieguši 3000 euro, reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējai.

 • Līgumā par aukles pakalpojumu sniegšanu ir noteikts, ka saimnieciskās darbības veicējam (auklei) ar savu automobili regulāri jāved bērns pie ārsta vai uz sporta nodarbībām. Vai šos izdevumus drīkst ieskaitīt saimnieciskās darbības izdevumos?

-          Izdevumi, kas rodas, braucot no dzīvesvietas uz saimnieciskās darbības vietu – bērna dzīvesvietu, nav iekļaujami saimnieciskās darbības izdevumos.

-          Izdevumus, kas pēc līguma nosacījumiem, kā arī ekonomiskā satura un būtības ir nepieciešami saimnieciskās darbības nodrošināšanai un ir tieši saistīti ar aukles pakalpojumu sniegšanu, saimnieciskās darbības veicējs ir tiesīgs ieskaitīt saimnieciskās darbības izdevumos.

-          Personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) ekspluatācijas izmaksas (arī izdevumus par degvielu) izdevumos ietver proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, pamatojoties uz detalizēti izstrādātiem maršrutiem, bet ne vairāk kā par 70%. Ja maksātājam nav atbilstoši noformētu attaisnojuma dokumentu, izdevumos ietver ne vairāk kā 50% no faktiskajām izmaksām.

 • Vai frizieris – patentmaksas maksātājs, kurš strādā salonā un par savu vietu ik mēnesi maksā īri, vairs nevar maksāt patentmaksu?

-          Ar 2016. gadu stājās spēkā jauns ierobežojums patentmaksas maksātājam sniegt pakalpojumu saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu.

-          Ja frizieris – patentmaksas maksātājs – strādā salonā, par savu vietu ik mēnesi maksā īri un pats iekasē no klientiem – fiziskām personām – samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tad minētais ierobežojums uz to neattiecas un frizieris arī turpmāk var maksāt patentmaksu.