Jūs esat šeitSaraksts: 

Veidlapas un dokumenti

Dokumenta nosaukums
Rādīt pēc kategorijas:
Dokumenta nosaukums Būtība un termiņi Augšupielādēt
Pievienotās vērtības nodoklis - PVN
Iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Sociālās iemaksas – VSAOI
Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
Ziņas par darba ņēmējiem
Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka VSAOI
Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un VSAOI
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – IIN
Iesniegums par 10% no dzīvokļa izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem
Paziņojums par APGĀDĪBĀ esošajām personām
Izziņa - PERSONISKĀS lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA
Informācija par AIZDEVUMU fiziskajai personai
DEKLARĀCIJA PAR IENĀKUMU NO KAPITĀLA PIEAUGUMA
Kapitāla PIEAUGUMA Ienākuma precizēšanas deklarācija
Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet NAV PABEIGTI vienā taksācijas gadā
PAZIŅOJUMS par fiziskai personai izmaksātajām summām
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (KOPSAVILKUMS)
PAPILDU deklarācija par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites ŽURNĀLS
Ieņēmumu uzskaites reģistrs
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa AVANSA maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma
Nemateriālā ieguldījuma nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte
Ziņojums par sezonas LAUKSTRĀDNIEKU ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, IIN un VSAOI
Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaksātajām stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nav apliekamas ar IIN
Pārskats par personām, kurām starptautisko izglītības un sadarbības programmu ietvaros taksācijas gadā izmaksātas stipendijas
Iesniegums-PIEPRASĪJUMS par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 17 daļas nepiemērošanu
Iesniegums par reģistrāciju PATENTmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai
Rezidenta apliecība-iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai
Rezidenta apliecība-iesniegums nodokļu atmaksāšanai
IIN pārskats par fiziskās personas – NEREZIDENTA gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
APLIECINĀJUMS par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā
REZIDENTA APLIECĪBA
Iesniegums samaksas termiņa PAGARINĀJUMA piešķiršanai
Iesniegums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas ATMAKSU uz personas norēķinu kontu